Your browser does not support JavaScript!
首頁 > 教學單位 > 社會科
社會科

本校社會學科:歷史科、地理科、公民科、生涯規劃科與特殊教育等五個領域                     

 

歷     史     科     施文雅  老師、 陳昭翰  老師、  
地     理     科     洪明珠  老師、 高承宇  老師、   莊喜如 老師
公民與社會科     王雅菁  老師、 曾憲美  老師
生 涯 規 劃 科     楊美婷  老師、   林季儀  老師、    丁琬玲    老師
特  殊   教  育     尤志輔  老師

 

 
 
 
 
 
 
 
105.1.25 社會科實察 [ 2016-02-16 ]